Skip to content

दिवाळी

By:

Mavanji Pawar

पाडा / Pada/ Hamlet

खेडे / village

तालुका / Taluka / Block

जव्हार

जिल्हा / District

पालघर

राज्य / State

महाराष्ट्र

या जैवविविधतेच वापर सणात कसा केला जातो / Information about how this biodiversity is used in the festival.

समुदाय – कोकणा, वारळी, ठाकर, महादेव कोळी, कातकरी, महिने – ऑक्टोबर-नोव्हेंबर, दिवाळी सणात करंडा आणि वाटाणाची भाजी, बरोबर भाकरी (काकडी रोटी) तयार केली. तांदळाच्या पिठापासून तयार केलेले दिवुले(दिवे) वापरतात

ऑडिओ/ व्हिडिओ Audio/Video

English