दिवाळी

  • Sachin Chorge
  • कुडाळ
  • कुडाळ
  • सिंधुदुर्ग
  • महाराष्ट्र
  • समुदाय - कोकणा आणि गडकरी,
    महिने - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर,
    हळद (कर्क्युमा एसपी.), चंदन (सांतालम अल्बम); करित फळ कारिट (कुकुमिस मेलो); नारळ, केळीची पाने

Leave a Reply

Your email address will not be published.