वन्य भाज्या फॉर्म/ Wild vegetable Entry Form

  • भाजी कोठे सापडते / Where the vegetable is found?

  • ऑडिओ/ व्हिडिओ अपलोड करा . / Upload a recorded audio/video
  • भाजीचा प्रकार, वैशिष्टे इत्यादीबाबत एक-दोन शब्द लिहा / Please note 1-2 words about type/ characteristics of vegetable
  •